שלח כתבה דוא
pdf PDF


רשימת כתבי הרב קוק


הערה: רשימה זו כוללת את מירב הכתבים שנדפסו, ללא ציון שנת הדפסתם

וללא ציון הופעתם במהדורות השונות. וכן, ללא התייחסות לכתבים שטרם יצאו לאור. 

פסקי הלכה וחידושים

 

מפעל ‘הלכה ברורה ובירור הלכה’

במסגרת ‘הלכה ברורה’ כתב הרב את פסקי ההלכה של הרמב”ם ושל השו”ע

על כל דפי התלמוד, דף אחר דף, כדי לצרף אותם אל סוגיות הגמרא. הוא הספיק

לכתבם על כל ה’תלמוד הבבלי’. לכמה מסכתות הוסיף הרב גם ‘בירור הלכה’.

 

ספרים שונים בהלכה

 

חבש פאר

ספרו הראשון בעניין מצוות תפילין. הרב לא חתם את שמו על הספר, אלא רשם בראשי תבות: כד”י, שפירושם: כהן דעתו יפה.


עץ הדר

הספר עוסק בשאלת אי כשרותם של האתרוגים המורכבים

לצורך נטילתם כחלק מארבעת המינים בחג הסוכות.

 

שבת הארץ

הספר דן בהלכות שמיטה, לפי סדר הופעתם במשנה תורה לרמב”ם.

במבוא לספר הרב מבסס את ‘היתר המכירה’ שהוצע קודם לכן ע”י

גדולי תורה ומוסיף בירורים והרחבות.

 

מצות ראיה

חידושים והערות על השו”ע ומפרשיו.


באר אליהו

פירוש על ביאור הגר”א לשו”ע, חושן משפט:

חלק א’ הלכות דיינים, חלק ב’ הלכות עדות ותחילת

הלכות הלוואה. (יש בכתביו פירושים שטרם נדפסו)

 

חידושי ש”ס

 

זבחי ראי”ה

חידושים וביאורים על מסכת חולין.

 

טוב ראיה

חידושים על מספר מסכתות בש”ס.

 

ספרי תשובות בהלכה

 

משפט כהן

תשובות במצוות התלויות בארץ, זרעים, קדשים, טהרה, סנהדרין ומלכים

 

אורח משפט

התשובות סודרו עפ”י סדר השו”ע לחלק ‘אורח חיים’ ו’חושן משפט’


דעת כהן

התשובות סודרו עפ”י סדר השו”ע לחלק ‘יורה דעה’


עזרת כהן

התשובות סודרו עפ”י סדר השו”ע לחלק ‘אבן העזר’.מחשבה והגות

 

אורות

הספר דן בנושאים היסודיים במשנת הרב,

כגון: ארץ ישראל, תחיית העם בארץ ומעמדו בין העמים.

 

עקבי הצאן

קבוצת מאמרים המתייחסים לתקופה. בספר מופיע המאמר המפורסם: ‘הדור’, ובו רעיונות כיצד יש להתייחס לשאלות

ולתהיות של הדור הצעיר ולנטישתו את התורה והמצוות. כמו כן מופיעים בו גם המאמרים: העונג והשמחה, הפחד,

המחשבות, דרישת ד’, דעת אלוקים ועבודת אלוקים. במהדורה החדשה הוא כרוך עם הספר ‘אדר היקר’.


אורות התשובה

הספר עוסק בתהליכים השכליים והנפשיים השייכים לענייני התשובה,

בכל עת ובמיוחד בזמן גאולה. על ספר זה אמר הרב “שצריך ללמדו בלי גבול”.


אורות התורה

דברי הרב על ערך התורה, לימודה והדרכתה.


אורות הקודש

ארבעה כרכים המלוקטים מכתבי הרב ומסודרים כמערכת הגותית שלמה.

מערכת זו סודרה בתאום עם הרב ע”י תלמידו, הרב דוד כהן ‘הנזיר הירושלמי’.


ריש מילין

ספר תמציתי בו מסביר הרב את המשמעות הפנימית של האותיות, הטעמים, והנקודות,

מתוך הבנה שלשון הקודש - שורשיה בעולמות העליונים, ואף לסימניה הגרפיים משמעות עמוקה וקדושה.


מאמרי הראיה

קובץ מאמרים בענייני אמונה, מועדים ואישים, שפורסמו לראשונה בכתבי עת וקבצים שונים (שני חלקים).


אורות הראיה

קובץ שירים ומאמרים, אישיים וכלל ישראלים.


פרקי מחשבה והגות שנדפסו באופן רצוף וללא עריכה

 

‘שמונה קבצים’

8 קבצים מכתב ידו של הרב


ערפילי טוהר

מודפס גם כקובץ ב’ ב’שמונה קבצים’


פנקסי הראי”ה

שלשה חלקים


קבצים מכתבי יד קדשו

שני חלקים


פנקס יג

מודפס גם ב’פנקסי הראיה’ א’

וב’קבצים מכתב יד קדשו’ חלק א’.


מוסר ודרך ארץ

 

מוסר אביך

הדרכות בענייני יראת ד’ ועבודת ד’,

תיקון המידות וחשבון הנפש.

 

מידות הראיה

הגדרות והדרכות למידות המוסריות השונות, כגון:

אהבה, דבקות, העלאת ניצוצות, סבלנות,

תוכחה ועוד. (מצורף ל’מוסר אביך’).


על התורה

 

מדבר שור

דרשות שנשא הרב - סביב פרשיות השבוע.


עיון תפילה

 

עולת ראיה

סדר התפילה ובו ענייני תפילה, הלכות ופירושים לתפילות.

בשני חלקים: חלק א’ לימות החול, חלק ב’ לשבתות ומועדים.


אישים

 

אדר היקר

רעיונות ורשמים לתולדותיו של האדר”ת:

ר’ אליהו דוד רבינוביץ-תאומים, שהיה חותנו של הרב.


הנהגות ציבור

 

אגרות הראי”ה

ארבעה כרכים של מכתבים הנוגעים בענייני אמונה,

צרכי ציבור ובמגוון נושאים היסטורים.


אגדה

 

עין אי”ה

ארבעה כרכים של פירושים על אגדות חז”ל לפי סדרן

המופיע בספר ’עין יעקב’ - למסכתות ברכות ושבת.


על החגים

 

עולת ראיה

הגדה של פסח - ליקוטי פירושים להגדה של פסח

בצרוף הלכות (מופיע גם ב’עולת ראיה’ חלק ב’).

 

מאורות הראי”ה

דרשות, דברי מחשבה, אגרות ומאמרים, בנושאים הבאים :

ירח איתנים | חנוכה, ארבע פרשיות, פורים | הגדה של פסח | שבועות.


לקוטים מכתבי הרב


ביאורי הראיה

על פרקי אבות.


אורות האמונה

בנושאי אמונה.

 

 

 

בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2